Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2018

cutiemark
5920 a673 500
Reposted fromGosha Gosha
cutiemark
5924 83e5 500
Reposted frompampunio pampunio
cutiemark
Sea Otter Hopes There Are Thanksgiving Leftovers
Reposted fromPsaiko Psaiko
cutiemark
5875 7059 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
cutiemark
Odejdźmy teraz, póki jesteśmy piękni. Bo niedługo i tak by się zaczęło długotrwałe umieranie.
— Tadeusz Konwicki

November 10 2018

cutiemark
5058 cc1a 500
mcihael
Reposted fromlooque looque
cutiemark
Reposted fromFlau Flau
cutiemark
Reposted fromFlau Flau
cutiemark
4828 afd8
Reposted frompapaj papaj

November 09 2018

cutiemark
Reposted fromFlau Flau
cutiemark
3753 7368 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
cutiemark

Przeciętny człowiek nie jest specjalnie ciekaw świata. Ot, żyje, musi jakoś się z tym faktem uporać, im będzie go to kosztowało mniej wysiłku- tym lepiej. A przecież poznawanie świata zakłada wysiłek, i to wielki, pochłaniający człowieka. Większość ludzi raczej rozwija w sobie zdolności przeciwne, zdolność, aby patrząc - nie widzieć, aby słuchając- nie słyszeć.

— Kapuściński
Reposted fromznudzona znudzona
cutiemark
3783 45a6 500
Exam
Reposted fromvolldost volldost
cutiemark
3800 2b9c
Reposted fromambermoon ambermoon

November 07 2018

cutiemark
2150 7980
Reposted frommangoe mangoe
cutiemark
2150 7980
Reposted frommangoe mangoe
cutiemark
2173 0f0d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
cutiemark
2230 af72 500
Reposted fromczajnikq czajnikq
cutiemark
2681 6c96
Reposted fromNekoii Nekoii
cutiemark
2744 8280 500
Reposted frompandotree pandotree
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl